Privacybeleid

Yolanda Kuin, gevestigd aan Waterhoen 13 1616 GG Hoogkarspel, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven en in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yolandakuin.nl
Waterhoen 13, 1616 GG Hoogkarspel, 0639032460
Yolanda Kuin is de Functionaris Gegevensbescherming van www.yolandakuin.nl.
Zij is te bereiken via team@yolandakuin.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

  • je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets dergelijks
  • een dienst of product aanschaft
  • je aanmeldt voor de ondernemerstips
  • informatie aanvraagt
  • klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de begeleiding.

Yolanda Kuin legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht.

Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in de overeenkomst van dienstverlening.


Geautomatiseerde besluitvorming

Yolanda Kuin kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Yolanda Kuin) tussen zit.

Yolanda Kuin kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of -systemen
en/of derden:

• Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
• Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen onder het EU-US PRIVACY SHIELD. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Met welk doel, op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yolanda Kuin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 


Delen van persoonsgegevens met derden

Yolanda Kuin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yolanda Kuin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yolanda Kuin maakt gebruik van functionele, analytische (Google Analytics) en tracking (Facebook en Affiliate Marketing) cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren;
  • het tracken van je koopgedrag door te klikken op afilliate links;
  • het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites.

We gebruiken de informatie verkregen via onze website voor het verbeteren van onze online diensten en aanbod. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden welke artikelen het meest worden bezocht dit gebeurt door Google Analytics statistieken (wordt 14 maanden bewaard) en door Facebook een marketingactie opgezet worden. De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Gravatar
Als je een reactie op onze website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij laten plaatsen. Het privacybeleid van Gravatar vind je hier.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een
website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag
verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Yolanda Kuin niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yolanda Kuin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar team@yolandakuin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yolanda Kuin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yolanda Kuin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via team@yolandakuin.nl.

Alexa Seleno
@alexaseleno